Contact Info
Phone: 1
H.E. Mirela-Florenta lVIATICHESCU
Member of the Infrastructure Advisory Committee at the Supreme Advisory Council

 

August 2017 – 2020 Administrator Public al Județului Constanța

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725

www.cjc.ro

 

Atribuții:

–        Coordonarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean;

–        Coordonarea serviciilor publice de interes județean;

–        Propunerea de soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al Consiliului Județean;

–        Elaborarea de propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice și materiale aparținând Consiliului Județean și gestionarea acestora în limita competențelor delegate;

–        Propunerea de planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Consiliului Județean și urmărirea realizării acestora împreună cu aparatul de specialitate;

–        Exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar înm curs;

–        Asigurarea gestionării și utilizării eficiente a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a județului împreună cu aparatul de specialitate;

–        Atragerea de fonduri europene și coordonarea unor proiecte europene pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a turismului precum și a patrimoniului cultural;

Mai 2017 – 2020 Membru Provizoriu în Consiliul de Administrație

SOCIETATEA NAȚIONALĂ “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU – CONSTANȚA”  S.A.

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța

www.cjc.ro

 

Atribuții:

–        Coordonarea și evaluarea activității conducerii societății;

–        Stabilirea strategiei de dezvoltare a aeroportului;

–        Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a instituției;

–        Conceperea de strategii și politici de dezvoltare a instituției, stabilirea tacticii și strategiei de marketing, precum și a politicii interne și externe de prețuri și tarife pentru serviciile prestate de instituție;

 

Martie 2017 – 2020 Reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Adunarea Generală a Asociaților

Membru în Consiliul Director

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI DELTA DUNĂRII

Str. Păcii, nr. 20, Tulcea

www.itideltadunarii.com

 

Atribuții:

–        Acordarea de sprijin în elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;

–        Asigurarea sprijinului beneficiarilor, atât publici, cât și privați, în dezvoltarea unor proiecte de investiții, a căror finanțare va fi asigurată din bugetul mecanismului ITI deja pre-alocat;

–        Monitorizarea implementării proiectelor aferente fiecărei măsuri, priorități de investiții, axe și programe operaționale în parte;

–        Prioritizarea proiectelor ce vor fi promovate în vederea obținerii finanțării din fondurile ESI;

–        Dezvoltarea și consolidarea parteneriatului în teritoriul ITI prin crearea rețelei proiectelor ITI în zonă, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliului Județean Constanța și al primăriilor din orașe și comune prin organizarea de seminarii și ateliere de lucru cu participarea tuturor factorilor interesați/implicați;

–        Asigurarea unei comunicări eficiente cu autoritățile naționale responsabile la nivel strategic, cu unitățile administrativ teritoriale membre în Asociație, precum și cu publicul larg;

 

Februarie 2017 – 2020

 

Director Executiv Adjunct

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DOBROGEA

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725

www.adidobrogea.ro

 

Atribuții:

–        Participarea la buna implementare a proiectului;

–        Stabilirea, alături de Directorul Executiv al Asociației, a obiectivelor de dezvoltare în concordanță cu strategia elaborată de Consiliul Director;

–        Coordonarea compartimentelor din cadrul Asociației în vederea îndeplinirii cu eficiență a sarcinilor de lucru;

–        Controlarea și monitorizarea, în limita competențelor acordate, a activităților derulate la nivelul Asociației;

–        Menținerea unor relații de colaborare cu factorii implicați (instituții ale statului, organisme de verificare și de management, unități administrativ-teritoriale membre în Asociație etc.) în realizarea strategiei și programelor de finanțare;

–        Identificarea tendințelor de dezvoltare în domeniul managementului deșeurilor și propunerea de soluții de eficientizare a activității Asociației;

–        Analizarea oportunităților/constrângerilor de ordin legislativ, financiar, tehnologic și social în măsură să influențeze într-un sens pozitiv/negativ bunul mers al proiectului;

–        Reprezentarea Asociației în relațiile protocolare și cu alte organisme/organizații cu impact real/potențial asupra rezultatelor instituției;

–        Participarea la întâlniri de afaceri cu organisme financiare și instituții din domeniul managementului deșeurilor din țară și din străinătate;

–        Asigurarea unui climat de comunicare și încurajare a inițiativei la nivelul echipei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;

 

 

Octombrie 2016 – 2020 Expert Achiziții – Unitatea de Implementare a proiectului major de intervenție Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725

www.cjc.ro

 

Atribuții:

–        Participarea la buna implementare a proiectului;

–        Participarea la realizarea Manualului de Proceduri UIP;

–        Realizarea activităților specifice privind derularea procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectului;

–        Colaborarea cu serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța în vederea implementării și monitorizării Contractului de Finanțare;

–        Asigurarea cu maximă transparență a circuitului informațional privind procedurile de achiziție publică derulate în proiect;

–        Aducerea de completări și modificări la documentațiile de atribuire elaborate și propuse de către consultantul din cadrul proiectului (Louis Berger);

–        Implicarea directă în rezolvarea blocajelor apărute pe parcursul implementării proiectului (întârzieri în acordarea de avize și autorizații; renegocieri ale contractelor de asistență tehnică pe proiect și consultanță în sensul prelungirii valabilității acestora; întărzieri în execuția lucrărilor din partea firmelor cu care au fost semnate contractele etc.);

 

Noiembrie 2016 – 2020 Reprezentant al comunității

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ CONSTANȚA

Organism independent cu rol consultativ ce funcționează pe lângă Consiliul Județean Constanța

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725

www.cjc.ro

 

Atribuții:

–        Asigurarea bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din Județul Constanța;

–        Asigurarea reprezentării și promovării intereselor comunității în scopul creării unui climat de siguranță și securitate publică;

 

Ianuarie 2017 – Septembrie 2017 Coordonator echipă de implementare proiectRestaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725

www.cjc.ro

 

Atribuții:

–        Coordonarea și evaluarea realizării activităților desfășurate în cadrul proiectului;

–        Asigurarea rolului de interfață între membrii echipei de implementare a proiectului și partenerii, respectiv beneficiarii direcți;

–        Supervizarea relațiilor cu autoritatea finanțatoare;

–        Supervizarea alocării de fonduri conform calendarului de desfășurare a activităților și bugetului proiectului;

 

Ianuarie 2017 – August 2017 Membru în Consiliul de Administrație

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. APOSTOL ANDREI CONSTANȚA

Bulevardul Tomis, nr. 145, Constanța, cod poștal 900591

 

www.spitalulconstanta.ro

 

Atribuții:

–        Dezbaterea principalelor probleme de strategie, de organizare și funcționare a unității medicale;

–        Avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiilor financiare trimestriale și anuale;

–        Aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale;

–        Avizarea programului anual de achiziții;

–        Analizarea modului de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului Director și activității managerului, precum și dispunerea de măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 

Octombrie 2016 – August 2017 Reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Administrație

CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN TEODOR T. BURADA

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța

 

www.cctb.ro

 

Atribuții:

–        Avizarea execuției bugetare la nivelul unității de cultură;

–        Avizarea planurilor de investiții;

–        Aprobarea măsurilor de optimizare a activităților derulate în cadrul Centrului;

 

 

 

 

Iunie 2016 – August 2017 Director Cabinet Președinte

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Bulevardul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725

www.cjc.ro

 

Atribuții:

–        Coordonarea și evaluarea realizării activităților desfășurate de Cabinetul Președintelui;

–        Coordonarea și îndrumarea serviciilor/direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean în sensul sporirii eficienței în activitățile derulate de acestea;

–        Oferirea de consiliere de specialitate pentru Președintele Consiliului Județean Constanța pe următoarele domenii de activitate: economic, juridic, tehnic-investiții, relații publice, fonduri europene;

–        Atragerea de fonduri europene și coordonarea unor proiecte europene pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a turismului precum și a patrimoniului cultural;

–        Reprezentarea Consiliului Județean și a Președintelui în relația cu mass-media și cu instituții și organizații locale și centrale;

–        Colaborarea cu instituțiile publice și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Constanța în probleme specifice domeniului de activitate al acestora;

 

Mai 2015 – Octombrie 2015

Septembrie 2014 – Noiembrie 2014

Februarie 2013 – Aprilie 2013

 

Președinte Interimar

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM

Atribuții și activități:

–        Asigurarea conducerii operative a Autorității;

–        Deținerea calității de ordonator de credite;

–        Reprezentarea Autorității în justiție și în raporturile cu terții;

–        Organizarea și realizarea activităților de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale, prin activități specifice reprezentanțelor de promovare turistică;

–        Inițierea și susținerea unor proiecte de acte normative în sprijinul activităților turistice din România;

Februarie 2013 – Noiembrie 2015 Vicepreședinte
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM

Atribuții și activități:

–        Asigurarea conducerii operative a Autorității;

–        Deținerea calității de ordonator de credite;

–        Urmărirea respectării prevederilor legale, din punct de vedere al     procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;

–        Consultarea instituţiilor cu răspundere în domeniul achiziţiilor publice;

–        Urmărirea în SEAP a documentaţiei de atribuire;

–        Inițierea și susținerea unor proiecte de acte normative în sprijinul activităților turistice din România;

 
 

 

Septembrie 2005 – Februarie 2013

 

 

Director Economic

S.C. EVEREST CONSTRUCT S.R.L. CONSTANȚA

Adresa: Str. Vasile Goldiș nr. 6, municipiul Constanța, județul Constanța;

Sectorul de activitate: Activități de consultanță financiară, turism, comerț

 

Atribuții:

–        Coordonare activitate, întocmire situații financiare, relații cu banca, relații cu furnizorii, încheiere contracte comerciale, dezvoltare economică a societății;

 
Aprilie 2009 – Aprilie 2010 Director General

S.C. MATTI  COMPANY S.R.L. CONSTANȚA

Sectorul de activitate: comerț, turism

Atribuții:

–        Coordonare activitate, încheiere contracte, dezvoltare economică  a activității;

 
Mai 2007 – Noiembrie 2007 Director Comercial

S.C. EVENT CLUB  S.R.L. CONSTANȚA

Sectorul de activitate: comerț, turism

Atribuții:

–        Coordonare activitate, dezvoltare societate;

 
Mai 1998 – Mai 2006 Director Comercial

S.C. EVENT CLUB  S.R.L. CONSTANȚA

Sectorul de activitate: comerț, turism

Atribuții:

–        Coordonare activitate, dezvoltare societate;

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
2017 Managementul Programelor de Finanțare

ACADEMIA ROMÂNĂ – INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE COSTIN C. KIRIȚESCU

2017 Curs de Mentor

ASOCIAȚIA MASTER TRAINING INSTITUTE, Timișoara

2015 – 2017 Cursuri de Masterat – Intelligence competitiv pentru administrație publică

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII “MIHAI VITEAZUL” BUCUREȘTI

Martie 2014 Parteneriatul Public – Privat

SC PPP RESEARCH CENTER S.R.L.

Octombrie 2013 – Martie 2014 Politică Externă și Diplomație

INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN

Octombrie 2013 Diplomație și Siguranță Națională

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

2001 – 2005 Studii universitare – Facultatea de Psihologie

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA

1993 – 1997 Studii universitare – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Relații Economice Internaționale

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA

1991 – 1993 Utilaje și instalații portuare

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA

ALTE CERTIFICĂRI Formator cod COR 242401

Curs de perfecționare

COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă Limba Română
Alte limbi străine cunoscute Limba Engleză
ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral
C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Limba Franceză
ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral
B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
Competențe de comunicare Conlucrare și conducere în colectivități de dimensiuni medii și mari, abilitatea de a determina subalternii de a lucra în echipă, indiferent de pregătirea profesională, în vederea atingerii scopului urmărit;

Abilități excelente de comunicare și relaționare;

Obiectivitate şi exigenţă obținute din experiență;

Comunicarea directă cu cetăţenii și cu autorități publice locale și centrale, urmare a activităţii desfăşurate ce a presupus un contact zilnic cu cetăţeanul și participarea la sesiuni informative privind programe de finanţare

Competențe organizaționale / manageriale Foarte bun organizator; capacitate ridicată de analiză şi sinteză, inițiativă, gândire analitică, loialitate față de organizație, adeptă a lucrului în echipă, atenție distributivă, capabilitate de a stabili priorități și de a dezvolta/desfășura mai multe proiecte simultan, bună cunoscătoare a strategiilor de afaceri;

Cunoaşterea procedurilor specifice programelor cu finanţare nerambursabilă;

Cunoaşterea procedurilor şi obligaţiilor premergătoare depunerii spre finanţare a proiectelor/ aplicaţiilor precum şi a implementării lor cu succes

Competențe informatice Experiență end-user în folosirea sistemelor de operare Windows, ușurință în folosirea pachetului Office, familiarizată cu sisteme de operare mobile (IOs, Android, RIM), cunostințe utilizare platformă SEAP;

 

Permis de conducere

 

 

 

Alte informații relevante

Categoria B

 

 

2002 – participare la Congresul Internațional al Psihologilor, lucrare elaborată și premiată “Delicvența juvenilă”, România;

2013 – participare la Adunarea Generală UNWTO, România;

2014 – participare la Adunarea Generală a Comisiei Europene de Turism;

2014 – participare la Summitul Interministerial de Turism UNWTO, Londra;

2015 – participare la Programul de Cooperare Transfrontalier ”Strategia Dunării”, Bulgaria;

2015 – participare la Forumul Strategic de Turism între țările din Europa

Centrală și de Est și China, Slovenia;

2015 – Adunarea Generală a UNWTO, Columbia, mandatată de Ministerul Afacerilor Externe pentru a vota în numele Republicii Moldova;

2015 – participare la Simpozionul Mondial de Promovare a Turismului ASEM, Japonia;

2017 – vizită de cercetare și documentare în domeniul sistemelor de irigații, al deșeurilor solide, al deșeurilor de origine animală provenite din gospodării, vizită efectuată în Chongqoing, China; rezultatul vizitei de cercetare/documentare a constat în acumularea de cunoștințe și experiență în următoarele domenii:

ü                Tratarea nămolului la stațiile de epurare a apei uzate în parcuri industriale de prelucrare, neutralizare și valorificare a deșeurilor solide (tratarea deșeurilor solide din mediul urban și din mediul rural);

ü  Valorificarea energiilor neconvenționale (fotovoltaică, pompe de căldură etc.);

ü  Promovarea tehnicilor avansate de protecție a mediului (inclusiv tehnici privind apa potabilă, apa uzată, tratarea apelor uzate);

ü  Valorificarea apelor epurate prin sisteme de irigații;

 

2017 – vizită de lucru în Shanghai, China în scopul identificării potențialului de dezvoltare a unor cooperări între Municipalitatea Shanghai și Județul Constanța;

2018 – bursă tehnico-științifică în domeniul nuclear respectiv al deșeurilor radioactive acordată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) cu sediul central în Viena, organizație ce acționează ca punct focal global pentru cooperarea internațională în domeniul nuclear, prin asistarea statelor membre în planificarea și utilizarea științei și tehnologiei nucleare în scopuri pașnice și prin facilitarea transferului de tehnologii și know-how. Programul s-a desfășurat în Buenos Aires, Argentina.

 

În calitatea de Director Cabinet Președinte al Consiliului Județean Constanța și, mai cu seamă în aceea de Administrator Public al Județului, deținută din iunie 2016 până în august 2017, respectiv din august 2017 și până în prezent, am participat activ în grupul de lucru creat pentru deblocarea procesului de accesare a fondurilor europene la nivelul Consiliului. Rezultatele obținute în perioada iunie 2016 – prezent, pe această direcție, au fost următoarele:

 

–       Proiectul „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin”  în valoare de aprox. 35 milioane euro – contract semnat;

–       Proiectul  „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” în valoare de aprox. 5 milioane euro – selectat pentru finanțare cu  90,75 puncte;

–       Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic” – în valoare de aprox. 3 milioane de euro – selectat pentru finanțare cu  90,75 puncte;

–       Proiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu” – în valoare de aprox. 1,4 milioane euro – selectat pentru finanțare cu 87,75 puncte;

–       Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)” în valoare de aprox. 2,3 milioane de euro – selectat pentru finanțare cu  85,75 puncte;

–       Proiect „Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanța” în valoare de aprox. 300.000 euro – notat cu 87 puncte;

–       Proiect  „Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă Constanţa” în valoare de aprox. 300.000 euro – notat cu 86 puncte;

–       Proiect „Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă, Constanța”  în valoare de aprox. 300.000 euro – urmează a fi definitivat punctajul;

–       Proiect „Patrimoniul cultural comun – Sursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”  în valoare de aprox. 240.000 euro (buget CJC) – selectat pentru finanțare cu 80 puncte;

–       Proiect „Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”  în valoare de aprox. 370.000 euro – selectat pentru finanțare cu 82,75 puncte;

–       Proiect „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 A Cetatea Histria – DN22 / Tariverde” în valoare de aprox. 5 milioane euro – proiect depus la finanțare;

–       Proiect „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu”  în valoare de aprox. 20 milioane euro – proiect depus la finanțare;

–       Proiect „Extindere Delfinariu”  în valoare de aprox. 5 milioane de euro – în pregătire;

–       Proiect „Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria”  în valoare de aprox. 5 milioane de euro – în pregătire;

 

În calitatea de Membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, deținută din martie 2017 și până în prezent, am participat la următoarele acțiuni relevante:

 

–        Avizarea modificărilor pe toate axele, la toate ghidurile, urmărind condițiile specifice zonei ITI astfel încât proiectele propuse să fie implementate și să-și atingă socpul;

–        Propunerea de modificări ale programelor de finanțare pe Axa 3, POR – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – în sensul implementării unui proiect de mobilitate navală, situație în care Comisia Europeană și-a manifestat interesul și disponibilitatea pentru aprobarea acestora;

–        Propunerea de modificări ale programelor de finanțare pe Axa 7.1 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului – în sensul introducerii de noi activități și anume: amenajare cheu, lucrări hidrotehnice etc. astfel încât proiectele propuse pentru zonele de agrement să poată fi amenajate;

–        Propunerea de modificări ale programelor de finanțare pe Axa 8 – Dezvoltarea structurii sanitare și sociale – în sensul realizării unei investiții privind Spitalul Județean Tulcea, dată fiind starea sistemului de sănătate din arealul ITI DD;

 

 

În calitatea de Coordonator echipă de implementare în proiectul Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava, deținută în perioada ianuarie 2017 – septembrie 2017, am participat activ la deblocarea impasului interinstituțional dintre Consiliul Județean Constanța și Ministerul Culturii și Identității Naționale, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice generat de Comisia Națională Limes, impact ce determinase sistarea anterioară a lucrărilor pe proiect. Prin deblocarea impasului menționat, a devenit posibilă reluarea lucrărilor de restaurare și conservare la Cetatea Capidava, sub supravegherea directă a unui reprezentant al Ministerului Culturii, în scopul includerii cât mai rapide a sitului arheologic în circuitul turistic.